Pensioenen

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan weet u als geen ander dat de pensioenwetgeving er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op is geworden. De afgelopen tien jaar heeft u met maar liefst vijf (!) verschillende pensioenregimes te maken gekregen, te weten het pre-Witteveenregime, het Witteveenregime, het VPL regime, het VAP regime en het Witteveen 2015 regime. Al deze regimes hebben er toe geleid dat u de afgelopen jaren bijna jaarlijks werd geconfronteerd met nieuwe pensioenbrieven en/of addenda bij bestaande pensioenbrieven. Ook heeft u ongetwijfeld gemerkt dat de pensioenberekeningen steeds omvangrijker en ingewikkelder zijn geworden.

Ook als directeur-grootaandeelhouder wordt u in beginsel geacht steeds langer door te werken, maar wist u dat elke uitstel van de in uw pensioenbrief vermelde pensioeningangsdatum tijdig schriftelijk moet worden vastgelegd en dat een volledige actuariële herrekening noodzakelijk is? Hetzelfde geldt voor de vervroeging van uw pensioeningangsdatum.   

Dacht u dat alleen de grote pensioenfondsen te kampen hebben met dekkingstekorten? Ook u als directeur-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer krijgt met deze problematiek te maken. Wilt u dividend uitkeren? Dan zult u een balans- en uitkeringstest moeten uitvoeren om te beoordelen of de BV überhaupt wel in staat is om dividend uit te keren. De Belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) neemt namelijk het standpunt in dat voor de uitkeringstest de pensioenvoorziening op commerciële waarde gewaardeerd moet worden. Bij de huidige lage rente wordt u dan al snel geconfronteerd met een dekkingstekort, waardoor het uitkeren van dividend niet mogelijk is. Keert u toch dividend uit, dan neemt de Belastingdienst het standpunt in dat u uw pensioen heeft afgekocht met alle vervelende (fiscale) consequenties van dien. Ook merken wij dat banken in het kader van de kredietbeoordeling van uw BV voor wat betreft de solvabiliteitspositie steeds vaker kijken naar de commerciële waarde van uw pensioenvoorziening. Niet zelden zien wij dat banken de kredietvoorwaarden aanscherpen of verdere kredietverlening stopzetten, omdat – rekening houdend met die commerciële waarde – de solvabiliteitspositie zwaar onder druk komt te staan.

Bent u er van op de hoogte dat als u uw ingegane pensioen niet jaarlijks conform de in de pensioenbrief opgenomen bepalingen indexeert, u heeft afgezien van een deel van uw pensioen? Wist u dat dit gedeeltelijke afzien tot vergaande fiscale consequenties kan leiden? 

Kortom, het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder kent vele voetangels en valkuilen. Het verkeerd of niet tijdig toepassen van de (juiste) regels van het pensioen in eigen beheer kan tot vergaande fiscale consequenties leiden, waarbij in het slechtste geval sprake kan zijn van afkoop, waarbij de belastingheffing kan oplopen tot 72%(!).

Afschaffing pensioen in eigen beheer

In 2016 heeft het kabinet besloten om het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder af te schaffen. Daartoe heeft het kabinet het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. Dit wetsvoorstel is op 17 november 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer.

De voorgestelde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen geeft directeuren-grootaandeelhouders de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 ofwel hun pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde om te zetten in de spaarvariant oudedagsverplichting ofwel hun pensioen in eigen beheer tegen de fiscale waarde af te kopen. Bij keuze voor afkoop van het pensioen in eigen beheer wordt een aanzienlijke belastingkorting verleend. Tot slot kunnen de bestaande pensioenaanspraken worden gehandhaafd. Verdere opbouw is in geen van de opties mogelijk.

Het wetsvoorstel is uitermate complex en zit vol voetangels en klemmen. Met name als de directeur-grootaandeelhouder een (ex-) echtgenote c.q. echtgenoot heeft is het zaak de juiste route te bewandelen. Verkeerde keuzes kunnen vergaande (financiële) gevolgen hebben. Om tot een weloverwogen keuze te komen zullen er berekeningen moeten worden gemaakt en zal er een inventarisatie moeten worden gemaakt van het gewenste inkomen na pensioendatum en op welke wijze hierin kan worden voorzien (financiële planning). B&M is u graag behulpzaam bij het maken van de juiste keuzes.

Direct contact

Bel, e-mail of vul dit formulier voor direct contact of scherpe offerte
Privacy statement | Algemene voorwaarden | WWFT | Website laten maken door Dotsimpel